Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả Trong các ...
Thực hiện kế hoạch số 83-KH/TU ngày 05/11/2014 của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Công văn số 382-CV?BTCTU Thái Nguyên ngày 03/10/2016 về việc kiểm điểm tự phê ...
Thông báo
Video
Thời tiết
Quảng cáo